Povinné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 1. Oficiální název
  • Obec Suchý
 2. Důvod a způsob založení
  • Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 3. Organizační struktura
  • zastupitelstvo: 7 členů
  • starosta
  • zástupce starosty
  • správa rekreační oblasti
  • účetní
  • finanční výbor
  • kontrolní výbor
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení
  • účet obce: 1364002319/0800
  • účet hospodářské činnosti: 1361081349/0800
 6. IČO
  • 002810000
 7. DIČ
  • CZ002810000
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
 9. Žádosti o informace
  • Informace jsou zveřejňovány následujícími způsoby:
   • na úřední desce u obecního úřadu
   • na internetových stránkách: www.obecsuchy.cz
  • Informace lze dále získat ústně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, telefonicky, písemně, nebo elektronickou poštou – viz Kontakty.
  • Obce jsou ze zákona povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon.
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  • Žádost, stížnost, podání návrhu, podmětu či jiné dožádání můete podat ústně nebo písemně. Z písemné žádosti musí být zřjmé, kdo ji činí, komu je určena a musí být formulována přesně, aby bylo zřejmé, jaká informace je požadována. Písemná žádost musí být podepsána. Při vyřizování žádosti o poskytnutí informace postupuje obecní úřad podle zákona č. 106/1999 Sb.
 11. Opravné prostředky
  • Odvolání proti rozhodnutí se podávají prostřednictvím obecního úřadu, a to ve lůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
 12. Formuláře
  • Potřebné formuláře lze získat na požádání na obecním úřadě.
 13. Návody na řešení nejdůležitějších životních situací
 14. Nejdůležitější předpisy
  • Obecně závazné vyhlášky
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  • zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
  • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
  • zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
  • zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • organizační řády a interní předpisy
 15. Sazebník za poskytování informací
 16. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.
 17. Seznam organizací
  • Mateřská škola